Aanmeldformulier ACIC.nl
Vul hieronder alle gegevens in en wij zullen zo snel mogelijk contact met U opnemen.


Naam jeugdige

Geboortedatum jeugdige

Geboorteplaats, land

BSN-nummer

Diagnose + jaartal

Staat ouders

Ouderlijk gezag ligt bij

Straat, huisnummer

Postcode/woonplaats

Gemeente (hoofdverblijf kind)

Naam ouders/verzorgers

Tel.nr ouder 1

Tel.nr ouder 2

E-mail ouder 1

E-mail ouder 2

Gezinssituatie (leden, leeftijd)

Heeft gehoord van ACIC/verwezen door

Is er al een beschikking?

Indien ja,

Consulent/Contactpersoon Gemeente

Schoolinschrijving

Indien ja, welke school

Leerplichtontheffing

Ja, tot

Overige dag invulling (bv (vrijwilligers) werk)

Wat zijn uw/jullie verwachtingen?

Beschrijf kort de situatie thuis, op school en de route die is afgelegd.

Tot slot, heeft u nog iets toe te voegen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als organisatie moeten wij voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben uw toestemming nodig


Geeft u toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens van uw kind en uw contactgegevens in het dossier van ACIC?