Autisme Centrum In Contact (ACIC) is een maatschap ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51166909. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door medewerkers van ACIC en van derden, ingehuurd door ACIC.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Diensten
Alle trajectstappen, voorafgaand aan de begeleiding/behandeling van/voor de Zorgvrager, zijn kosteloos en vrijblijvend, tot aan het moment dat de zorgovereenkomst is getekend.
De zorgovereenkomst (hierna ook ‘overeenkomst’ genoemd) is de overeenkomst tussen ACIC en Zorgvrager (ook wel budgethouder of opdrachtgever genoemd) en is gebaseerd op de standaard zorgovereenkomst zoals deze gehanteerd wordt voor personen met een PGB.
Alle prijzen zijn netto. In uitzonderlijke gevallen zullen er extra voorbereiding-, nazorg-, reiskosten en reistijd worden berekend. Dit wordt altijd van tevoren aangegeven.
Tarieven voor begeleiding en behandeling zijn terug te vinden in de zorgovereenkomst en/of de actuele tarievenlijst die ACIC hanteert en terug is te vinden op de website van ACIC ( HYPERLINK “http://www.acic.nl” www.acic.nl).
Tarieven zijn gebaseerd op de maximumtarieven uit de PGB regeling (www.pgb.nl) geldend voor het lopende jaar..

Contractduur / Uitvoering en wijziging overeenkomst
De overeenkomst tussen ACIC en de Zorgvrager wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Indien door ACIC of door ACIC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Zorgvrager of een door de Zorgvrager aangewezen locatie, draagt de Zorgvrager zelf zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
De Zorgvrager draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ACIC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Zorgvrager redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ACIC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ACIC zijn verstrekt, heeft ACIC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Zorgvrager in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Zorgvrager de gegevens aan ACIC ter beschikking heeft gesteld. ACIC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ACIC is uitgegaan van door de Zorgvrager verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
ACIC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Zorgvrager de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
Voorts is ACIC bevoegd de overeenkomst direct dan wel met een redelijke opzegtermijn tussentijds te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ACIC kan worden gevergd.
Indien ACIC tot opschorting of ontbinding overgaat, is ACIC op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de Zorgvrager een reeds afgesproken dienst annuleert (bijvoorbeeld bij ziekte) binnen 24 uur voor aanvang van de zorg, dan is ACIC genoodzaakt het afgesproken tarief voor de eerste dag na deze afmelding in rekening te brengen. Alleen telefonische of per e-mail gedane annuleringen bij iemand van het kernteam zijn geldig.
Zorgvrager zal herstelmeldingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één dag van tevoren telefonisch doorgeven aan iemand van het kernteam in verband met hervatting van behandeling en/of begeleiding.
De Zorgvrager kan de overeenkomst altijd beëindigen tegen het einde van de maand met een opzegtermijn van één maand. Het ACIC is eveneens gerechtigd de overeenkomst te beëindigen maar hanteert een opzegtermijn van tenminste twee maanden.

Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ACIC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ACIC aangegeven. ACIC is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien een factuur van ACIC niet, niet tijdig, of niet volledig door de zorgvrager is voldaan is ACIC gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten, ook met betrekking tot andere diensten welke op dat moment door ACIC voor de zorgvrager worden uitgevoerd.
Indien de Zorgvrager in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Zorgvrager. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet normering buitengerechtelijke kosten en het bijbehorende besluit.(zie hiervoor www. http://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/geldigheidsdatum_11-09-2013#Artikel3) De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Zorgvrager worden verhaald.

Aansprakelijkheid
ACIC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ACIC is uitgegaan van door of namens de Zorgvrager verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Iedere aansprakelijkheid van ACIC voor schade (schade aan personen of zaken daaronder begrepen) is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering c.q. algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien geen uitkering door een verzekering plaats vindt zal ACIC’s aansprakelijkheid in beperkt zijn tot het maandbedrag van de maand waarin zich de schade heeft voorgedaan.
ACIC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ACIC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ACIC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Zorgvrager aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ACIC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade.
ACIC zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ACIC’s aansprakelijkheid voor fouten of tekortkomingen van deze derden wordt beperkt tot het bedrag dat ACIC kan verhalen op deze derden (’s aansprakelijkheidsverzekering).
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van ACIC.

Vrijwaring
De Zorgvrager vrijwaart ACIC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ACIC toerekenbaar is. Indien ACIC uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Zorgvrager gehouden ACIC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Intellectueel eigendom
ACIC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ACIC heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Zorgvrager ter kennis van derden wordt gebracht.

Toepasselijk recht en beroepscodes
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ACIC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ACIC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ACIC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Het ACIC conformeert zich of hanteert de volgende codes:
De meldcode kindermishandeling
Beroepsgeheim
De wet BIG en WBGO
Interne klachtenprocedure

Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van kracht geworden op 1 september 2013 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi en Vechtstreek.