Het ACIC is een tussenvoorziening op het gebied van zorg en onderwijs voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een vorm van autisme. De ontwikkelingsgerichte begeleiding biedt perspectief op zowel cognitief als sociaal emotioneel vlak. Deze gecombineerde aanpak is ook bij onze hoogbegaafde kinderen zeer effectief. Het ACIC is een maatwerkvoorziening die zich richt op terugleiding naar collectieve/ algemene voorzieningen.

Het betreft veelal kinderen die vast zijn gelopen of vast dreigen te lopen binnen de context van onze samenleving (school/omgeving/thuis, etc.) De sociale ervaringen leveren vaak veel angst op die na verloop van tijd wordt omgezet in een depressieve grondtoon. Zij zien zich geconfronteerd met afwijzend gedrag van docenten en medeleerlingen. Dit komt voor een belangrijk deel voort uit het niet begrijpen van de gangbare sociale omgang in de groep. Ze begrijpen oprecht niet wat de bedoeling is, wat er van ze gevraagd wordt, waarom er bepaalde dingen gebeuren etc.. Ze voelen afwijzing en worden ook vaker dan gemiddeld gepest en trekken zich de gebeurtenissen sterk persoonlijk aan. De gedragsproblematiek heeft daarom deels te maken met de angst en de opgelopen sociale angst in de groep en daarnaast met het autisme. Onze jeugdigen zijn niet verstandelijk beperkt en weten dat ze ‘anders’ zijn. Hun zelfbeeld is hierdoor aangetast. Er is veel schaamte. Ze willen niet anders zijn. Als voor deze kinderen begeleiding en plaatsing wordt gerealiseerd bij een instelling of op school waar de omgeving ‘gehandicapt’ is, heeft dat nog meer desastreuze gevolgen voor hun zelfbeeld.

Het ACIC biedt de reguliere omgeving die bij hun behoefte aansluit waar gespecialiseerde begeleiding is. Wij werken met een integrale aanpak, 1 gezin, 1 plan. Omdat wij ook ouders/gezin/omgeving van het kind begeleiden zorgen wij voor een minimum aantal hulpverleners rondom het gezin. Hierdoor zijn ouders beter in staat om de regie te behouden en ontlast hen dit als mantelzorger.

Wij zijn specialisten op het gebied van autisme en gedragskenmerken die hiermee overeenkomen en hebben expertise op diverse vlakken zodat wij kunnen communiceren met alle relevante partijen rondom het kind, waaronder ouders, leerkrachten, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorginstellingen, etc.

Het ACIC staat mede aan de basis van veel nieuwe ontwikkelingen door via haar landelijke netwerk bij te dragen aan innovatieve concepten op het gebied van onderwijszorgarrangementen.

Maatwerk

Het ACIC presenteert u met trots wat zij in huis heeft voor het bieden van begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met ASS. Het ACIC is een tussenvoorziening die maatwerk biedt om terug te komen tot collectieve/algemene voorzieningen.
Lees meer